Scholastic Early English

     

   Scholastic Early English

 Related image รายละเอียดคอร์ส 

 

ออกแบบหลักสูตรโดยบริษัท Scholastic ผู้ผลิตสื่อการสอนและหนังสือเด็กที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

การเรียนการสอนในรูปแบบการทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำให้เด็กสนุกสนานกับการเรียน

มีการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษก่อนรับเข้าเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ

หลักสูตรครอบคลุมทั้ง 5 ทักษะ ได้แก่ คำศัพท์ การออกเสียง การอ่าน การพูด การเขียน


  • Brouchure.png
    English for Young Learners and Teens รายละเอียดคอร์ส ตำราเรียนนำเข้าจากต่างประเทศครอบคลุมทั้งทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงระดับมัธยม โดยครูผู้สอนเป็นอาจารย์ชาว...